Zanedbať liečbu cukrovky sa nevypláca

Podceniť cukrovku 1. i 2.  typu (diabetes mellitus, DM) znamená ohroziť svoje vlastné zdravie. Zanedbanie liečby vedie k poškodeniu ciev, nervov, poruchám obličiek, očným komplikáciám či strate časti končatiny. U pacienta s cukrovkou  je napr. až 10-násobne vyššie riziko komplikácií pre choroby obehovej sústavy, kotré môžu viesť až k  infarktu myokardu, uvádza sa v publikácii “Sme zdraví?”, ktorú vydal Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky.

Dôležitá je nielen liečba cukrovky, ale i zmena životného štýlu, avšak podľa niektorých zdrojov 60 % a viac pacientov s cukrovkou 2. typu nedosahuje odporúčané hodnoty hladiny cukru v krvi pri liečbe. Tu je priestor pre zapojenie potravinových doplnkov so schopnosťou znižovať cukor v krvi, medzi ktorými zaberá fermenovaná papája popredné miesto aj vďaka celému komplexu účinkov na ľudský orgnizmus.

Cukrovka a papája

Fermentovaná papája znižuje hladinu cukru v krvi

V prípade diabetu druhého typu bola preukázaná, schopnosť fermentovanej papáje a extraktu z jej listov znižovať hladinu cukru v krvi. Štúdiám vplyvu týchto prírodných látok na multietnickú neodiabetickú vzorku populácie sa v experimente trvajúcom od novembra 2010  do marca 2011 venovala skupina vedcov Somanah, Auroma a Guness z Maurícijskej univerzity. Ide teda o zaujímavú, či už podpornú alebo alternatívnu liečbu cukrovky. Zaujímavý je aj výsledok jedného z pacientov s diabetom druhého typu, zahrnutých v štúdii Daneseho a Esposita, uverejnenej v periodiku La Clinica Terapeutica v roku 2006, ktorý po terapii fermentovanou papájou mohol úplne prerušiť medikamentózmu liečbu cukrovky.

Vplyv fementovanej papáje na diabetes prvého typu skúmala brazílska vedkyna Isela Juárez-Rojop s kolektívom, štúdia bola publikovaná na stránkach periodika Revista Brasileira de Farmacognosia v roku 2014. Sú v nej  zverejnené výsledky vplyvu hypoglykemickej aktivity extraktu z listov rastliny Carica papaya na potkany so streptozocínom indukovaným diabetom. Streptozocín je zlúčenina toxická pre bunky produkujúce inzulín u cicavcov často využívaná práve pri podobných pokusoch. Súčasťou experimentu bola aj chemická analýza jednotlivých zložiek obsiahnutých v papájových listoch – alkaloidov, flavonidov, saponínov, tanínov, steroidov a chinónov. Skúmaný bol vplyv extraktu z papájových listov na hmotnosť a hladinu cukru v krvi pokusných zvierat s indukovaným diabetom prvého typu. Zaujímavým zistením pri podaní extraktu bolo značné zníženie hladiny cukru v krvi chorých zvierat – podobné ako u skupiny, ktorej bol podávaný inzulín. Dvadsaťdenné podávanie extraktu diabetickým potkanom neznížilo ich hodnoty cholesterolu, zníženie hladiny triacylglygerolu však bolo významné. Hladina cholesterolu sa znížila len u potkanov dostávajúcich inzulín. Priaznivý vplyv papáje bolo možné pozorovať i na biomarkery pečeňovej toxicity. V závere sa uvádza, že administrácia extraktu z listov papáje značne zmiernila poškodenie organizmu spôsobené indukovaným diabetom prvého typu, najmä vďaka steroidom v ňom obsiahnutých. Bol preukázaný hypoglykemický a hypolipidemický efekt extraktu na diabetické laboratórne zvieratá s tým, že presný účinok jednotlivých látok obsiahnutých v extrakte si vyžaduje ďalšie podrobnejšie štúdium.

hladina-cukru

Prediabetes nemusí vykazovať žiadne symptómy

Podstatnou a ešte širšou skupinou ľudí s rizikom vzniku diabetu v budúcnosti sú pacienti v takzvanej šedej zóne, ktorých hladina cukru v krvi nalačno sa pohybuje od 5,6 respektíve 6,1 mmol/l do 6,9 mmol/l, podľa toho, či sa riadime kritériami WHO alebo ADA. Štádium označované ako prediabetes nemusí vykazovať žiadne symptómy a v súvislosti s nezdravým životným štýlom ohrozuje čoraz väčšie percento čoraz mladšej časti populácie. Práve pri prediabete, ktorý je ešte často možné dobre ovplyvniť diétou, pohybom a zmenou životného štýlu, môže byť miera zníženia hladiny cukru v krvi ovplyvnená užívaním extraktov z papáje veľmi významná z hľadiska návratu výsledkov do normy. Fermenovaná papája sa preto javí – v súčinnosti so zmenou životných návykov – ako veľmi vhodná  liečba a prevencia proti cukrovke.

Fermetovaná papája, spôsob užívania a dávkovanie

NOVÝ PRÍRODNÝ PRODUKT NA TERAPIU VYSOKÉHO CUKRU

MASTICHA VENA vďaka svojmu unikátnemu zloženiu predstavuje nový spôsob terapie vysokého cukru v krvi. Je vhodná aj pre diabetikov.

50-dňová kúra s Masticha Vena

  • stabilizuje hodnoty cukru v krvi
  • pomáha udržiavať hladiny krvného tlaku
  • podporuje cirkuláciu krvi v cievach
  • znižuje zlý LDL cholesterol

Masticha Vena - terapia pre vase cievy

0